„Карачи“ ЕАД търси да назначи отговорна и мотивирана личност за позиция:

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Вашите основни задължения включват:

1. Оформяне на документите, свързани с финансовата дейност като проверява отразяването на всички необходими реквизити ;
2. Обработка на счетоводните документи своевременно и в законоустановените срокове;
3. Съставяне на извлечения и справки от аналитични сметки, изготвяне на оборотни ведомости и други балансови извлечения;
4. Упражняване на вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи и спазване на финансовата дисциплина в дружеството;
5. Подготовка на справки и форми за статистическите, финансови и данъчни органи;
6. Следене за разходите и приходите по елементи за обекти и дейности, за които отговаря и съставя отчети за състоянието към отчетния период;
7. Участие в инвентаризации и ревизии на МОЛ;
8. Прием, отчитане, раздаване и съхранение на парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;
9. Изготвяне на приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;
10. Завеждане на касата на фирмата. Извършване на касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;
11. Водене на касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, сверяване на наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък;
12. Ежедневна проверка на фактическата наличност на паричните суми и приключване на касовата отчетност;
13. Оформяне по установения ред на документите, паричните средства в банката за изплащане на работните заплати, премии, командировъчни и други разход.

Нашите основни изисквания са:

1. Висше икономическо образование;
2. Задължителен стаж като счетоводител минимум 3 години;
3. Познаване и прилагане на МСС;
4. Самостоятелно счетоводство на дружества;
5. Опит в работа с одитори;
6. Предимство – познаване на специализиран софтуер Плюс Минус.

Ние Ви предлагаме:

1. Постоянна трудова заетост;
2. Конкурентно възнаграждение;
3. Отлични условия за работа.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и препоръки от предишен работодател на info@aquahouse.bg с името на позицията в Subject.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Виж още свободни позиции в AquaHouse Thermal and Beach.