Политика за защита на личните данни

„КАРАЧИ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 203295839, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, www.aquahouse.bg, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Термален комплекс „Аквахаус Термал & Бийч“ и за официалният му уеб сайт www.aquahouse.bg Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: gdpr@stconstantine.bg

Дефиниции

По смисъла на настоящата политика Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Директен маркетинг e съвкупност от дейности, насочени към подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и съобразяването им с точните нужди и интереси на нашите гости както и анализ на удовлетвореността им. Тук се включват дейности като: онлайн рекламни кампании, e-mail маркетинг, анкетни проучвания, профилиране на потребителите и др.

Обработване на лични данни

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

Видове лични данни, които се обработват

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им: Видовете събирани данни според целите им са следните:

  1. За издаване на персонални абонаментни карти за гостите на Аквахаус Термал & Бийч, „КАРАЧИ“ ЕАД събира и обработва следните видове данни: – Име и фамилия на лицето притежател на картата – e-mail адрес и телефон за контакт на лицето притежател на картата Тези данни се съхраняват за периода на валидност на картата. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

  2. За реализацията на лоялната програма на Аквахаус Термал & Бийч, администратора обработва и съхранява следните данни: – Име и фамилия на лицето притежател на картата – e-mail адрес и телефон за контакт на лицето притежател на картата Данните за реализацията на лоялната програма на Аквахаус Термал & Бийч се съхраняват за период от 3 /три/ календарни години.

  3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в Аквахаус Термал & Бийч се обработват и съхраняват следните данни: – Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието; – e-mail адрес и телефон на лицето за контакт Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

  4. За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории и за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, ние обработваме следните данни: – Име и фамилия – e-mail адрес – Местоположение – Език – Поведение потребителите на сайта www.aquahouse.bg

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласието на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг, се съхраняват за срок от 26 /двайсет и шест/ месеца или до оттегляне на съгласието. Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи: – законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство; – добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител; – съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви; – ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие. – съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Моля имайте предвид, че когато изпращате запитване до Аквахаус Термал & Бийч (за ценови условия, за оферти, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от комплекса услуги) Вие давате Вашето съгласие „КАРАЧИ“ ЕАД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване. След изпращане на запитването си, Вие ще получите от „КАРАЧИ“ ЕАД и предложение, да дадете своето съгласие, да обработваме Ваши данни за следните цели: – за целите на директния маркетинг, както и да получавате информационни бюлетини за нашите актуални предложения, оферти и организирани игри и събития; – за проучвания, относно удовлетвореността Ви от нашите услуги; Давайки съгласието си, за обработване на Ваши данни за целите на директния маркетинг, Вие не само ще получавате актуална информация, за нашите най-атрактивни предложения, но и ще допринесете, за подобряване на нашите услуги. Давайки съгласието си, ние ще Ви представяме информация относно преференциални условия и оферти, както и широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към тези от тях, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете във всеки един момент, като оттеглите съгласието си, за обработване на Вашите данни, като изпратите своето искане на e-mail адрес: gdpr@stconstantine.bg. В този случай, Вашите данни, ще бъдат заличен съобразно действащата нормативна уредба и настоящата политика за поверителност.

Защита на личните данни

Поверителност на личните данни Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите. Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „КАРАЧИ“ ЕАД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „КАРАЧИ“ ЕАД уважава Вашата лична неприкосновеност.

Индивидуализиране и cookies Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашия уеб сайт за всеки отделен клиент. Cookies представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Cookies се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашият уеб сайт: www.aquahouse.bg и не причиняват вреди на Вашата система. Cookies Ви освобождават от нуждата да въвеждате данни повече от веднъж, улесняват предаването на специфично съдържание и помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди. С използваните от нас бисквитки и други технологии, можете да се запознаете в нашата Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy)

Сигурност на личните данни

„КАРАЧИ“ ЕАД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „КАРАЧИ“ ЕАД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „КАРАЧИ“ ЕАД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „КАРАЧИ“ ЕАД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална. „КАРАЧИ“ ЕАД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „КАРАЧИ“ ЕАД. Данните, които се събират за целите на реализиране на услугите на Аквахаус Термал & Бийч е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

Права на потребителите, относно личните им данни

  1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: gdpr@stconstantine.bg, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване. Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: „КАРАЧИ“ ЕАД, Адрес: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, Еmail: gdpr@stconstantine.bg

  2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „КАРАЧИ“ ЕАД, по реда на т.1 от настоящия раздел. „КАРАЧИ“ ЕАД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

  3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

  4. Потребителите имат право да получат своите данни, които „КАРАЧИ“ ЕАД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „КАРАЧИ“ ЕАД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

Промени в правилата за защита на личните дани

Правилата на „КАРАЧИ“ ЕАД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „КАРАЧИ“ ЕАД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, „КАРАЧИ“ ЕАД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.aquahouse.bg, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „КАРАЧИ“ ЕАД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на „КАРАЧИ“ ЕАД ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „КАРАЧИ“ ЕАД – Защита на личните данни: gdpr@stconstantine.bg